nauki ścisłe
dodano: 2018-05-17
Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)


 Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) do podjęcia nowych studiów:
Physics of Advanced Materials for Energy Processing – PAMEP prowadzonych w języku angielskim
Tematyka i profil studiów PAMEP:

 

 • Studia PAMEP są studiami II stopnia (studia magisterskie). Od kandydatów oczekujemy: znajomości  zagadnień i problemów z dziedzin nauk ścisłych lub technicznych, udokumentowanej posiadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim, pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach.
 • Program studiów koncentruje się na fizyce materiałów, łącząc badania eksperymentalne i symulacje numeryczne z teorią. W toku studiów student zapozna się z procesami fizycznymi  i nowymi materiałami, które znajdują (lub mogą znaleźć) zastosowanie w pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii.  Choć zajęcia dotyczą głównie fizyki, to ich tematyka obejmuje również zagadnienia z dyscyplin pokrewnych: chemii,  biologii i inżynierii materiałowej. Z tego względu zajęcia prowadzone są we współpracy z Centrum Nanobiomedycznym UAM oraz Wydziałem Chemii UAM.
 • Prace magisterskie będą realizowane pod opieką kadry naukowej, prowadzącej badania dotyczące nowych materiałów i przetwarzania energii. Jednocześnie, są to naukowcy aktywnie publikujący swoje prace w uznanych czasopismach naukowych.
 • W ramach studiów student będzie uczestniczył w specjalistycznych kursach poświęconych nowoczesnym technikom charakteryzowania i wytwarzania materiałów oraz dotyczących metod teoretycznych i symulacji komputerowych w fizyce materiałowej.

Nowatorskie podejście do studiów magisterskich PAMEP:

 • Celem pracy magisterskiej będzie przeprowadzenie badań naukowych, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej ze współautorstwem studenta. Opublikowana praca naukowa może stanowić pracę magisterską. Doświadczenie badawcze i aktywność publikacyjna zapoczątkowana na wczesnym etapie kariery naukowej jest przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach.
 • Program studiów przewiduje odbycie 10-tygodniowych staży w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych, podczas ostatniego semestru studiów. Umożliwi to poznanie, w ramach studiów, innych grup badawczych lub wdrożeniowych i zaznajomienie się z różnymi modelami kariery zawodowej.
 • Zapewniany indywidualne podejście do studentów, bliski kontakt z promotorem i aktywnymi grupami badawczymi już od drugiego semestru studiów. Ponadto, studenci mają swobodę wyboru większości wykładów i kursów.
 • W toku studiów organizujemy wspólne seminaria z udziałem wszystkich studentów PAMEP.

 

Profil absolwenta PAMEP:

 • Student zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące aktywności badawczej i wdrożeniowej w szybko rozwijających się dziedzinach nauk fizycznych i technicznych, będących podstawą innowacyjnej gospodarki.
 • Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. w firmach prowadzących prace badawcze, prace wdrożeniowe, produkujących lub serwisujących zaawansowane urządzenia pomiarowe, czy też w firmach pośredniczących w kontaktach między nauką a przemysłem).
 • Ukończenie studiów ułatwi zatrudnienie w instytucjach naukowych, laboratoriach badawczych i przemysłowych, firmach zaawansowanej technologii oraz stworzy większe szanse na rozpoczęcie własna działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.pamep.home.amu.edu.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: pamep@amu.edu.pl

Wydział Fizyki UAM oferuje również inne atrakcyjne studia w języku polskim:

 • licencjackie: Akustyka, Astronomia, Optyka Okularowa i Optometria, Biofizyka Molekularna, Fizyka, Fizyka Medyczna, Reżyseria Dźwięku, Technologie Komputerowe;
 • magisterskie: Akustyka, Aplikacje Internetu Rzeczy, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Optometria, Studia Nauczycielskie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fizyka.amu.edu.pl

Aparatura i zaplecze

Wydział Fizyki UAM dysponuje bardzo dużym potencjałem dydaktycznym, zarówno pod względem kadrowym, jak i infrastrukturalnym, posiadając rozbudowane pracownie, bibliotekę, centrum dydaktyczne z salami wykładowymi w jednym, przestronnym i wygodnym budynku. Wydział zlokalizowany jest na nowoczesnym Uniwersyteckim Kampusie Morasko, położonym w pobliżu kompleksów leśnych północnej części Poznania, wraz z szeregiem innych wydziałów i jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydział Fizyki UAM posiada imponujący potencjał aparaturowy, mając do dyspozycji wiele układów pomiarowych unikalnych nie tylko w skali naszego kraju, ale również wyróżniających się w naszym rejonie Europy. Wśród aparatury wykorzystywanej w badaniach i szkoleniu studentów warto wymienić:

 • laboratorium badań nanostrukturalnych SAXS z systemem XEUSS 2.0, wysoce wydajnym źródłem promieniowania X,  hybrydowym detektorem promieniowania synchrotronowego oraz przystawkami temperaturowymi;
 • laboratorium badań strukturalnych z dyfraktometrem rentgenowskim, różnicowym kalorymetrem skaningowym oraz analizatorem termograwimetrycznym;
 • laboratoria ultraszybkiej spektroskopii laserowej, w tym układy czasowo-rozdzielczej spektroskopii emisyjnej i absorpcyjnej (w zakresie detekcji od ultrafioletu do średniej podczerwieni) z rozdzielczością czasową od 100 femtosekund;
 • układy do dynamicznego i impulsowego badania rozpraszania światła;
 • nowoczesne spektrometry NMR (w tym impulsowe oraz pracujące w niskich temperaturach), rozpraszania Brillouina, korelacji fluorescencji i EPR;
 • analizatory impedancji, potencjostaty, symulatory światła, spektrometry absorpcyjne, mikroskopy optyczne  i spektrofluorymetry.

Wydział Fizyki współpracuje także ściśle z Centrum Nanobiomedycznym UAM (www.cnbm.amu.edu.pl), które posiada laboratoria z unikatową aparaturą badawczą o wartości prawie 100 mln złotych, obejmującą, miedzy innymi, mikroskopy elektronowe i sił atomowych, spektrometry NMR, dyfraktometry proszkowe i cienkowarstwowe, układy do naparowywania, osadzania atomowego i trawienia jonowego oraz układy do bioobrazowania.

Badania naukowe:

Pracownicy Wydziału Fizyki UAM prowadzą zaawansowane badania w zakresie nauk fizycznych oraz w dziedzinach interdyscyplinarnych na styku fizyki, chemii, biologii, medycyny i inżynierii materiałowej. O prestiżu prac badawczych świadczą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Średnio w ciągu każdego roku pracownicy Wydziału Fizyki UAM są współautorami ponad 120 prac w czasopismach o rankingu ministerialnym powyżej 35 pkt., w tym ponad 10 publikacji w najlepszych czasopismach na świecie o punktacji 45 i 50 pkt. Wiele z tych prac związanych jest z badaniami materiałowymi oraz przetwarzaniem energii, odpowiadającymi tematyce studiów PAMEP.

W zakresie badań teoretycznych Wydział Fizyki UAM wyróżnia się m.in. w następujących badaniach:

 • modelowanie polimerów i kopolimerów z wykorzystaniem dynamiki molekularnej;
 • obliczenia ab-initio struktury elektronowej nanoskopowych układów warstwowych i molekularnych interesujących z punktu widzenia nanotechnologii;
 • symulacje komputerowe petaskalowe i modelowanie fenomenologiczne nanomagnetyków molekularnych w celu określenia ich własności i zastosowań w elementach pamięci komputerowych i procesorach kwantowych;
 • badania teoretyczne w zakresie fizyki silnie skorelowanych układów elektronowych, nadprzewodnictwa, uporządkowań ładunkowych oraz magnetyzmu;
 • badania w dziedzinie fizyki ultrazimnych gazów atomowych, w tym sieci optycznych, bozonowych i fermionowych;
 • badania stanów elektronowych i transportu w nanostrukturach, w szczególności w układach 2D takich jak grafen;
 • badania nad dynamiką fal spinowych i sztucznymi kryształami magnonicznymi do kontroli dynamiki fal spinowych pod kątem zastosowań do przetwarzania informacji;
 • badania nad metamateriałami i kryształami fotonicznymi do zastosowań w nanofotonice;
 • szerokie badania w zakresie spintroniki, w szczególności badanie zaworów spinowych, nanooscylatorów i efektów związanych z oddziaływaniami spinowo-orbitalnymi w układach molekularnych i kropkach kwantowych.

Wśród przykładowych tematyk związanych z badaniami eksperymentalnymi na Wydziale Fizyki UAM można wymienić:

 • badania nad grafenem i innymi materiałami węglowymi, w tym wyznaczanie oddziaływania elektronowo-fononowego na powierzchni i w materiałach dwuwymiarowych;
 • badania materiałów do fotowoltaiki pod wysokim ciśnieniem, w szczególności organiczno-nieorganicznych halogenków perowskitowych pod kątem powiązania struktury krystalograficznej z przerwą energetyczną materiału;
 • badania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących na granicy faz oraz w materiałach porowatych, w tym badania adsorpcji i przejść fazowych cząsteczek w porach i nanostrukturach;
 • wytwarzanie i charakteryzowanie fotoogniw sensybilizowanych barwnikami oraz fotoogniw perowskitowych, w szczególności wyznaczanie dynamiki procesów transferu ładunku za pomocą spektroskopii laserowej i impedancyjnej;
 • badania nad pierwotnymi procesami fotosyntezy oraz ich wykorzystaniem w prototypowych konstrukcjach ogniw słonecznych za pomocą metod elektrochemicznych i spektroskopii optycznej;
 • badania dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie za pomocą spektroskopii neutronowej i optycznej w połączeniu z eksperymentami NMR.

Ponadto, w ramach Centrum Nanobiomedycznego UAM, prowadzane są badania m. in. w zakresie energii (nanokompozyty krzemowe, niskowymiarowe materiały węglowe oraz nanomateriały do fotoelektrochemicznego i elektrycznego rozszczepiania wody), fizykochemii powierzchni, sensorów oraz otrzymywania i funkcjonalizacji szerokiej grupy nanomateriałów o różnych rozmiarach i wymiarowości. Studia PAMEP związane są także ze współpracą z Wydziałem Chemii UAM w zakresie badań nad nanomateriałami do up-konwersji, fotofizyką, syntezą organiczną i wytwarzaniem fotoogniw barwnikowych.

 

 

Adres:

Wydział Fizyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań

Drukuj »
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Aktualne numery
10/2019
09/2019
Kalendarium
Październik
22
W 1964 r. kanadyjski komitet parlamentarny wybrał, spośród 2 600 zgłoszonych na konkurs propozycji, obecny wzór flagi Kanady.
Warto przeczytać
14 września 2015 roku zaczęła się era nowej astronomii, która przez najbliższe stulecia kształtować będzie naszą wizję świata, opartą na obserwacji nie światła, lecz fal grawitacyjnych emitowanych przez ruchy i drgania ciał niebieskich.

WSPÓŁPRACUJEMY
Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło

dodano: 2018-05-17
Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)


 Zapraszamy na Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) do podjęcia nowych studiów:
Physics of Advanced Materials for Energy Processing – PAMEP prowadzonych w języku angielskim
Tematyka i profil studiów PAMEP:

 

 • Studia PAMEP są studiami II stopnia (studia magisterskie). Od kandydatów oczekujemy: znajomości  zagadnień i problemów z dziedzin nauk ścisłych lub technicznych, udokumentowanej posiadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, oraz umiejętności posługiwania się językiem angielskim, pozwalającej na uczestnictwo w zajęciach.
 • Program studiów koncentruje się na fizyce materiałów, łącząc badania eksperymentalne i symulacje numeryczne z teorią. W toku studiów student zapozna się z procesami fizycznymi  i nowymi materiałami, które znajdują (lub mogą znaleźć) zastosowanie w pozyskiwaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i oszczędzaniu energii.  Choć zajęcia dotyczą głównie fizyki, to ich tematyka obejmuje również zagadnienia z dyscyplin pokrewnych: chemii,  biologii i inżynierii materiałowej. Z tego względu zajęcia prowadzone są we współpracy z Centrum Nanobiomedycznym UAM oraz Wydziałem Chemii UAM.
 • Prace magisterskie będą realizowane pod opieką kadry naukowej, prowadzącej badania dotyczące nowych materiałów i przetwarzania energii. Jednocześnie, są to naukowcy aktywnie publikujący swoje prace w uznanych czasopismach naukowych.
 • W ramach studiów student będzie uczestniczył w specjalistycznych kursach poświęconych nowoczesnym technikom charakteryzowania i wytwarzania materiałów oraz dotyczących metod teoretycznych i symulacji komputerowych w fizyce materiałowej.

Nowatorskie podejście do studiów magisterskich PAMEP:

 • Celem pracy magisterskiej będzie przeprowadzenie badań naukowych, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej ze współautorstwem studenta. Opublikowana praca naukowa może stanowić pracę magisterską. Doświadczenie badawcze i aktywność publikacyjna zapoczątkowana na wczesnym etapie kariery naukowej jest przepustką do pracy w wielu prestiżowych ośrodkach, uczelniach i firmach.
 • Program studiów przewiduje odbycie 10-tygodniowych staży w ośrodkach naukowych poza Wydziałem Fizyki UAM lub w firmach zewnętrznych, podczas ostatniego semestru studiów. Umożliwi to poznanie, w ramach studiów, innych grup badawczych lub wdrożeniowych i zaznajomienie się z różnymi modelami kariery zawodowej.
 • Zapewniany indywidualne podejście do studentów, bliski kontakt z promotorem i aktywnymi grupami badawczymi już od drugiego semestru studiów. Ponadto, studenci mają swobodę wyboru większości wykładów i kursów.
 • W toku studiów organizujemy wspólne seminaria z udziałem wszystkich studentów PAMEP.

 

Profil absolwenta PAMEP:

 • Student zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące aktywności badawczej i wdrożeniowej w szybko rozwijających się dziedzinach nauk fizycznych i technicznych, będących podstawą innowacyjnej gospodarki.
 • Celem studiów jest przygotowanie studenta do kariery naukowej (przyszli doktoranci) lub do pracy w firmach, w których znajomość specyfiki badań naukowych jest bardzo istotna (np. w firmach prowadzących prace badawcze, prace wdrożeniowe, produkujących lub serwisujących zaawansowane urządzenia pomiarowe, czy też w firmach pośredniczących w kontaktach między nauką a przemysłem).
 • Ukończenie studiów ułatwi zatrudnienie w instytucjach naukowych, laboratoriach badawczych i przemysłowych, firmach zaawansowanej technologii oraz stworzy większe szanse na rozpoczęcie własna działalności gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.pamep.home.amu.edu.pl
W razie pytań prosimy o kontakt na adres: pamep@amu.edu.pl

Wydział Fizyki UAM oferuje również inne atrakcyjne studia w języku polskim:

 • licencjackie: Akustyka, Astronomia, Optyka Okularowa i Optometria, Biofizyka Molekularna, Fizyka, Fizyka Medyczna, Reżyseria Dźwięku, Technologie Komputerowe;
 • magisterskie: Akustyka, Aplikacje Internetu Rzeczy, Astronomia, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Optometria, Studia Nauczycielskie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.fizyka.amu.edu.pl

Aparatura i zaplecze

Wydział Fizyki UAM dysponuje bardzo dużym potencjałem dydaktycznym, zarówno pod względem kadrowym, jak i infrastrukturalnym, posiadając rozbudowane pracownie, bibliotekę, centrum dydaktyczne z salami wykładowymi w jednym, przestronnym i wygodnym budynku. Wydział zlokalizowany jest na nowoczesnym Uniwersyteckim Kampusie Morasko, położonym w pobliżu kompleksów leśnych północnej części Poznania, wraz z szeregiem innych wydziałów i jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wydział Fizyki UAM posiada imponujący potencjał aparaturowy, mając do dyspozycji wiele układów pomiarowych unikalnych nie tylko w skali naszego kraju, ale również wyróżniających się w naszym rejonie Europy. Wśród aparatury wykorzystywanej w badaniach i szkoleniu studentów warto wymienić:

 • laboratorium badań nanostrukturalnych SAXS z systemem XEUSS 2.0, wysoce wydajnym źródłem promieniowania X,  hybrydowym detektorem promieniowania synchrotronowego oraz przystawkami temperaturowymi;
 • laboratorium badań strukturalnych z dyfraktometrem rentgenowskim, różnicowym kalorymetrem skaningowym oraz analizatorem termograwimetrycznym;
 • laboratoria ultraszybkiej spektroskopii laserowej, w tym układy czasowo-rozdzielczej spektroskopii emisyjnej i absorpcyjnej (w zakresie detekcji od ultrafioletu do średniej podczerwieni) z rozdzielczością czasową od 100 femtosekund;
 • układy do dynamicznego i impulsowego badania rozpraszania światła;
 • nowoczesne spektrometry NMR (w tym impulsowe oraz pracujące w niskich temperaturach), rozpraszania Brillouina, korelacji fluorescencji i EPR;
 • analizatory impedancji, potencjostaty, symulatory światła, spektrometry absorpcyjne, mikroskopy optyczne  i spektrofluorymetry.

Wydział Fizyki współpracuje także ściśle z Centrum Nanobiomedycznym UAM (www.cnbm.amu.edu.pl), które posiada laboratoria z unikatową aparaturą badawczą o wartości prawie 100 mln złotych, obejmującą, miedzy innymi, mikroskopy elektronowe i sił atomowych, spektrometry NMR, dyfraktometry proszkowe i cienkowarstwowe, układy do naparowywania, osadzania atomowego i trawienia jonowego oraz układy do bioobrazowania.

Badania naukowe:

Pracownicy Wydziału Fizyki UAM prowadzą zaawansowane badania w zakresie nauk fizycznych oraz w dziedzinach interdyscyplinarnych na styku fizyki, chemii, biologii, medycyny i inżynierii materiałowej. O prestiżu prac badawczych świadczą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. Średnio w ciągu każdego roku pracownicy Wydziału Fizyki UAM są współautorami ponad 120 prac w czasopismach o rankingu ministerialnym powyżej 35 pkt., w tym ponad 10 publikacji w najlepszych czasopismach na świecie o punktacji 45 i 50 pkt. Wiele z tych prac związanych jest z badaniami materiałowymi oraz przetwarzaniem energii, odpowiadającymi tematyce studiów PAMEP.

W zakresie badań teoretycznych Wydział Fizyki UAM wyróżnia się m.in. w następujących badaniach:

 • modelowanie polimerów i kopolimerów z wykorzystaniem dynamiki molekularnej;
 • obliczenia ab-initio struktury elektronowej nanoskopowych układów warstwowych i molekularnych interesujących z punktu widzenia nanotechnologii;
 • symulacje komputerowe petaskalowe i modelowanie fenomenologiczne nanomagnetyków molekularnych w celu określenia ich własności i zastosowań w elementach pamięci komputerowych i procesorach kwantowych;
 • badania teoretyczne w zakresie fizyki silnie skorelowanych układów elektronowych, nadprzewodnictwa, uporządkowań ładunkowych oraz magnetyzmu;
 • badania w dziedzinie fizyki ultrazimnych gazów atomowych, w tym sieci optycznych, bozonowych i fermionowych;
 • badania stanów elektronowych i transportu w nanostrukturach, w szczególności w układach 2D takich jak grafen;
 • badania nad dynamiką fal spinowych i sztucznymi kryształami magnonicznymi do kontroli dynamiki fal spinowych pod kątem zastosowań do przetwarzania informacji;
 • badania nad metamateriałami i kryształami fotonicznymi do zastosowań w nanofotonice;
 • szerokie badania w zakresie spintroniki, w szczególności badanie zaworów spinowych, nanooscylatorów i efektów związanych z oddziaływaniami spinowo-orbitalnymi w układach molekularnych i kropkach kwantowych.

Wśród przykładowych tematyk związanych z badaniami eksperymentalnymi na Wydziale Fizyki UAM można wymienić:

 • badania nad grafenem i innymi materiałami węglowymi, w tym wyznaczanie oddziaływania elektronowo-fononowego na powierzchni i w materiałach dwuwymiarowych;
 • badania materiałów do fotowoltaiki pod wysokim ciśnieniem, w szczególności organiczno-nieorganicznych halogenków perowskitowych pod kątem powiązania struktury krystalograficznej z przerwą energetyczną materiału;
 • badania zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących na granicy faz oraz w materiałach porowatych, w tym badania adsorpcji i przejść fazowych cząsteczek w porach i nanostrukturach;
 • wytwarzanie i charakteryzowanie fotoogniw sensybilizowanych barwnikami oraz fotoogniw perowskitowych, w szczególności wyznaczanie dynamiki procesów transferu ładunku za pomocą spektroskopii laserowej i impedancyjnej;
 • badania nad pierwotnymi procesami fotosyntezy oraz ich wykorzystaniem w prototypowych konstrukcjach ogniw słonecznych za pomocą metod elektrochemicznych i spektroskopii optycznej;
 • badania dynamiki molekularnej substancji aktywnych farmakologicznie za pomocą spektroskopii neutronowej i optycznej w połączeniu z eksperymentami NMR.

Ponadto, w ramach Centrum Nanobiomedycznego UAM, prowadzane są badania m. in. w zakresie energii (nanokompozyty krzemowe, niskowymiarowe materiały węglowe oraz nanomateriały do fotoelektrochemicznego i elektrycznego rozszczepiania wody), fizykochemii powierzchni, sensorów oraz otrzymywania i funkcjonalizacji szerokiej grupy nanomateriałów o różnych rozmiarach i wymiarowości. Studia PAMEP związane są także ze współpracą z Wydziałem Chemii UAM w zakresie badań nad nanomateriałami do up-konwersji, fotofizyką, syntezą organiczną i wytwarzaniem fotoogniw barwnikowych.

 

 

Adres:

Wydział Fizyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań